MENU
tensen logo

CYBER & IDENTITEITSFRAUDE !!

18/01/2023

Beste klant, TenSen Juweliers is slachtoffer geworden van internet & identiteitsfraude. Lees onderstaande blog en blijf gespaard van frauduleuze praktijken.

We willen u attent maken dat er personen zijn met foutieve bedoelingen en zich voordoet als onze firma. Dit gebeurde via valse documenten, namaak van facturen & gebruik van onze adres- en contactgegevens.

TenSen Juweliers is helaas niet in staat, noch de lokale politie, om dit probleem hardhandig aan te pakken. Wij kunnen enkel aangifte doen van vervalsing, al komt onze vennootschap niet tussenbeide voor wanneer u financiële transacties heeft uitgevoerd.

Wat kan je doen als slachtoffer?

Doe altijd aangifte bij de politie, dat is het belangrijkste. Probeer om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, en contacteer ook je bank als het gaat om financiële transacties. Identiteitsfraude melden kan ook online, via meldpunt.belgie.be. Dat is een website die werd opgericht door de FOD Economie om oplichting, bedrog, fraude en illegale handelspraktijken te melden.

Hoe voorkom je identiteitsfraude?

Wees alert! De meeste fraudeurs gebruiken verschillende gegevens van andere landen, vervalsen facturen en vragen voorschotten. TenSen Juweliers zal NOOIT voorschotten vragen over e-mail om uw bestelling te garanderen. Onze producten worden enkel verkocht via onze winkels of via www.tensen.be

Bent u slachtoffer geworden van fraude?

Gelieve ons dan zo snel mogelijk te verwittigen op het nummer: 03 231 98 98 of over e-mail: [email protected]

Hou wel rekening dat uzelf aangifte dient te doen bij de lokale politie, en wij dit niet voor u kunnen doen!

Ik ben niet woonachtig in België, wat nu?

In elk land is de aangifte van fraude anders. Informeer je goed bij de officiële instellingen wat u moet doen. Aangifte bij uw politie kantoor kan al helpen, daarna zal u de correctie informatie ontvangen.

Waar moet u op letten:

let op de internet domeinnaam. TenSen Juweliers zal u nooit benaderen met een adres dat eindigt op: @hotmail.com, @gmail.com, etc…

Er wordt mij gevraagd een voorschot te betalen. Voorschotten vragen wij NOOIT over e-mail of over telefonisch contact! Alle administratieve onderwerpen worden behandeld in één van onze winkels.

Heeft TenSen Juweliers een buitenlands rekeningnummer? Absoluut niet! TenSen Juweliers is een vennootschap ingeschreven onder het Belgisch Staatsblad dus alle wetgevingen onder het KBO nummer zijn van toepassing!

We would like to bring to your attention that there are individuals with wrong intentions and pretending to be

our company. This was through false documents, fake invoices & use of our address and contact details.

TenSen Jewellers is unfortunately unable, nor the local police, to pursue this problem harshly. We can only

report cases of forgery, although our company does not intervene when you have made financial transactions.

What can you do as a victim?

Always report it to the police, that is the most important part. Try to gather as much evidence as possible, and also contact your bank if financial transactions are involved. Identity fraud can also be reported online, at meldpunt.belgie.be. This is a website set up by the FOD Economy to report scams, cheating, fraud and illegal business practices.

How to prevent identity fraud?

Be alert! Most fraudsters use different data from other countries, falsify invoices and ask for advance payments. TenSen Jewellers will NEVER ask for advances over email to guarantee your order. Our products are only sold through our shops or www.tensen.be

Have you become a victim of fraud?

Please notify us as soon as possible at: 03 231 98 98 or via e-mail: [email protected] Keep in mind that you have to

report this to the local police yourself, and we cannot do this for you!

I do not live in Belgium, what now?

Reporting fraud is different in every country. Find out from official institutions what to do. Reporting to your police office can already help, after which you will receive the correction information.

What to watch out for:

pay attention to the internet domain name. TenSen Jewellers will never contact you with an address ending with:: @hotmail.com, @gmail.com, etc....

I am being asked to pay an advance. We NEVER ask for advances over e-mail or over telephone contact! All administrative issues are handled in one of our shops

Does TenSen Jewellers have a foreign account number? Absolutely not! TenSen Jewelers is a company registered under the Belgian State Law Gazette so all legislation under the KBO number applies!