MENU
tensen logo

Disclaimer


In deze Disclaimer wordt verstaan onder:


‘TenSen Online’: Tensen Marc NV, gevestigd te Huidevettersstraat 46, B-2000 Antwerpen, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0407.661.108.


'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met tensen.be in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.


'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.


De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. TenSen Online levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. tensen.be behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.


Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van tensen.be. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.


Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.


Het Belgisch recht is van toepassing.